Diaľková limuzínová preprava osôb na medzinárodné letiská

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ZÁKLADNÉ POJMY

1.1. Obchodnými podmienkami sa rozumejú tieto Obchodné podmienky podnikateľského subjektu Limoservices Group s.r.o.

1.2. Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť Limoservices Group s.r.o. so sídlom Vajnorská 57, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45886318, zapísaná v obchodnom registri Mestský súd Bratislava III, v oddiely: Sro, vo vložke číslo: 68413/B

1.3. Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje na základe jej objednávky služby osobnej cestnej dopravy vykonávané osobnými vozidlami, predovšetkým pre ňu zabezpečuje prepravné služby osôb z miesta začatia prepravy po miesto ukončenia prepravy.

1.4. Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je prepravovaná poskytovateľom.

1.5 Miestom začatia prepravy je miesto určené zákazníkom, na ktorom je poskytovateľ povinný ho vyzdvihnúť.

1.6. Miestom ukončenia prepravy je miesto určené zákazníkom, na ktoré je poskytovateľ povinný ho prepraviť.

1.7. Sub dodávateľ je partner poskytovateľa ktorého určil ako zástupcu pre vykonanie všetkých služieb ktoré poskytovateľ poskytuje v oblasti dopravy. Pre určeného sub dodávateľa platia tieto isté obchodné podmienky ako pre poskytovateľa.

1.8. Poskytovateľ určuje ako sub dodávateľa spoločnosť: Martin Mergeš, IČO: 42249953, 83106 Bratislava-Rača, Karpatské námestie 7770/10A

II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

2.1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky služby osobnej cestnej dopravy poskytované poskytovateľom. Od týchto obchodných podmienok sa dá v jednotlivom prípade odchýliť len na základe písomnej dohody poskytovateľa a zákazníka.

2.2. Tieto obchodné podmienky sú pre zákazníka záväzné od okamihu, keď vstúpi do právneho vzťahu s poskytovateľom alebo určeným sub dodávateľom.

2.3. Zákazník je vo výlučnom zmluvnom vzťahu iba s poskytovateľom alebo sub dodávateľom a v žiadnom prípade nie s akoukoľvek ďalšou osobou, ktorú poskytovateľ zabezpečí na prepravu zákazníka.

III. Povinnosti poskytovateľa a sub dodávateľa

3.1. Poskytovateľ alebo sub dodávateľ sa zaväzuje:

a.) v prípade potvrdenia objednávky vyzdvihnúť osobu/osoby na mieste začatia prepravy a zabezpečiť ich prepravu na miesto ukončenia prepravy.

b.) v prípade nemožnosti dostaviť sa na miesto začatia prepravy je poskytovateľ alebo sub dodávateľ povinný bez ďalšieho odkladu informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup.

3.2. Právny vzťah medzi zákazníkom a poskytovateľom, pokiaľ medzi nimi nie je podpísaná písomná zmluva, vzniká okamihom, keď poskytovateľ alebo sub dodávateľ prijme objednávku zákazníka. Týmto okamihom vzniká povinnosť poskytovateľa alebo sub dodávateľa zabezpečiť prepravu osoby/osôb a povinnosť zákazníka zaplatiť za prepravu koncovú vyúčtovanú cenu podľa týchto obchodných podmienok a cenníka poskytovateľa. Cenník sa nachádza na webovej stránke poskytovateľa www.limoservices.sk, www.airporttaxi.sk, www.taxisluzba.com, www.taxischwechat.sk.

3.3.Poskytovateľ môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho poskytovateľa, sub dodávateľa a zároveň zákazník súhlasí s tým, že na splnenie záväzku môže použiť ktorúkoľvek tretiu osobu, a tak sub kontraktovať všetky alebo niektoré časti prepravy a iných služieb za takých podmienok, ktoré určí poskytovateľ.

IV. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

4.1. Zákazník sa zaväzuje v prípade, že ak chce využiť služby poskytovateľa alebo sub dodávateľa , objednať prepravu stanoveným spôsobom, telefonicky, cez sms alebo mms, elektronicky (email) , cez online formulár, prípadne cez iné webové platformy ktoré poskytovateľ podporuje a využíva.

b.) v objednávke uvádzať svoje meno, meno prepravovanej osoby/osôb, e-mail, telefónne číslo; ďalej v objednávke uviesť aj adresu miesta začatia prepravy a čas vyzdvihnutia a miesto ukončenia prepravy a prípadné plánované zastávky po ceste, ak ide o prepravu z niektorého letiska tak aj čas a číslo príletu.

c.) poskytnúť poskytovateľovi správne údaje o mieste začatia prepravy a presný čas vyzdvihnutia; v prípade porušenia tejto povinnosti poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nedostavenie sa na miesto začatia prepravy alebo za oneskorené pristavenie k začatiu prepravy.

d.) uviesť počet prepravovaných osôb, počet batožín, hlavne ak ide o veľkú batožinu alebo viac batožín, ktoré by sa nemuseli zmestiť do osobného auta triedy Mercedes-benz E-class, názov firmy, špeciálne požiadavky a iné.

e.) ak ide o prepravu zvierat tak je potrebné vopred si od komunikovať možnosť takejto prepravy, je potrebné odsúhlasenie poskytovateľom.

V. PREPRAVA OSÔB

5.1. Povinnosť Poskytovateľa alebo sub dodávateľa je prepraviť osobu/osoby je splnená dovezením zákazníka na miesto ukončenia prepravy ak tomu nebránia iné okolnosti oko napríklad odklonenie dopravy, uzavretie časti lokality po ceste do cieľa alebo celej cieľovej lokality, nepriazeň počasia, rôzne obchádzky a zachádzky, vynútené a nevynútené státie a iné rôzne situácie ktoré napríklad znemožnia príchod do plánovaného miesta ukončenia, rôzne iné ako aj nepravdepodobné a nie bežné situácie ktoré ovplyvnia možnosť dovezenia zákazníka do miesta ukončenia prepravy.

VI. CENY ZA PREPRAVU A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnym cenníkom poskytovateľa, ktorý je prístupný na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) na webovej stránke poskytovateľa.

6.2. Zákazník je povinný za prepravu v zmysle týchto obchodných podmienok zaplatiť úplnú konečnú cenu vyúčtovanú poskytovateľom alebo sub dodávateľom pri ukončení prepravy.

6.3. Cena za prepravu môže byť uhradená v hotovosti, platobnou kartou cez terminál alebo bezhotovostným prevodom ak bol dohodnutý vopred s poskytovateľom:

a.) ak bola vopred pred uskutočnením prepravy dohodnutá platba aj na základe faktúry – daňového dokladu ktorý vystaví poskytovateľ, alebo ak poskytovateľ určil sub dodávateľa tak faktúru a daňové bloky môže vystaviť aj sub dodávateľ.

b.) Platobnou kartou cez internet, ak poskytovateľ alebo sub dodávateľ túto možnosť zákazníkovi ponúkol je po vytvorení objednávky.

6.4. Poplatky a konečná cena ktoré fakturuje poskytovateľ alebo sub dodávateľ zákazníkovi podľa týchto obchodných podmienok alebo cenníka poskytovateľa, sú uvedené bez DPH.

6.5.  podľa § 46 ods.2 zákona o DPH prepravné služby ktoré začínajú alebo končia mimo územia Slovenskej republiky sú oslobodené od DPH

6.6. za prepravu len v rámci Slovenskej republiky sa účtuje sadzba DPH vo výške 20 %, DPH bude pripočítaná ku konečnej cene ak poskytovateľ alebo sub dodávateľ poveril zabezpečiť prepravu subjektom ktorý je platcom DPH, ak poskytovateľ alebo sub dodávateľ poveril zabezpečiť prepravu subjektom ktorý nie je platcom DPH, tak sa nebude prirátavať žiadna sadzba DPH, takže cena výsledná konečná sa rovná cene bez DPH.

VII. REKLAMÁCIA A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

7.1. Ak Zákazník zistí, že poskytnuté služby vykazujú nedostatky v kvalite či rozsahu poskytnutých služieb, má právo tieto nedostatky reklamovať. Reklamácie treba riešiť bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku, najneskôr do 10 dní od uskutočnenia prepravy.

7.2. Reklamácia v zmysle predchádzajúceho odstavca musí byť v elektronickej podobe, zaslaná e-mailom na info@taxischwechat.sk a musí obsahovať presný popis spôsobenej škody a musí byť doručená poskytovateľovi alebo sub dodávateľovi v lehote podľa predchádzajúceho odstavca.

7.3. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa tohto článku, platí, že preprava bola vykonaná včas a riadne.

7.4. Ak zákazník stornuje objednávku, v dostatočnom časovom predstihu a lehote pred začatím dodávania objednanej služby bude objednávka zrušená bez storno poplatkov. Začatie dodávania služby je aj čas potrebný k pristaveniu k adrese vyzdvihnutia. Objednávku je možné zrušiť len e-mailom na email info@taxischwechat.sk. Objednávku je možné zrušiť maximálne 2 hodiny pred časom vyzdvihnutia, ak sa zákazník s poskytovateľom alebo sub dodávateľom nedohodnú inak. Potvrdenie zrušenia objednávky je odpoveď dodávateľa alebo sub dodávateľa v elektronickej forme prostredníctvom e -mailu z info@taxischwechat.sk. Takéto storno zrušenie objednávky bude bez storno poplatkov. Ak zákazník zruší objednávku neskoro, t. j. keď už sa začala objednávka vybavovať alebo časové okno pre zrušenie objednávky už ubehlo, bude sa zákazníkovi účtovať storno poplatok vo výške hodnoty objednanej prepravy alebo alikvotnej výške, ktorú určí poskytovateľ alebo sub dodávateľ.  

7.5. Postup pri vybavovaní reklamácie:

7.5.1. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, je potrebné spísať so zákazníkom reklamačný zápis, ktorý musí byť podpísaný zákazníkom a dopravcom, ktorý je na to oprávnený.

7.5.2. Zákazník je povinný podať pravdivé informácie týkajúce sa reklamácie na nedostatky poskytnutej služby a taktiež súčinnosť potrebnú pri vybavovaní reklamácie.

7.5.3. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne poskytovateľ alebo sub dodávateľ alebo osoba určená vybaviť reklamáciu.

7.5.4. Poskytovateľ je povinný písomne informovať prostredníctvom e-mailu info@taxischwechat.sk zákazníka o stave vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, t.j. od obdržania podkladov zo strany zákazníka. Jedná sa hlavne o nedostatky, ktoré sa týkajú odborného posúdenia reklamácie.

VIII. VZŤAH K PRÁVNYM PREDPISOM SR A SÚDNE SPORY

8.1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Poskytovateľom alebo sub dodávateľom a zákazníkom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

8.2. Autentické znenie obchodných podmienok a vzťah k odlišným prehláseniam alebo dokumentom

8.3. Tieto obchodné podmienky majú prednosť pred prípadným odlišným prehlásením osôb vystupujúcich menom poskytovateľa alebo sub dodávateľa, ibaže je toto odlišné prehlásenie učinené písomne a podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene poskytovateľa alebo sub dodávateľa.

8.4. Tieto obchodné podmienky sa uplatňujú iba vtedy, pokiaľ písomná zmluva neustanoví niečo iné.

8.5. Tieto Obchodné podmienky sú uverejnené na verejne prístupnom informačnom systéme s možnosťou diaľkového prístupu (Internet), a to na adrese www.taxischwechat.sk. V prípade rozporu medzi písomným vyhotovením obchodných podmienok a ich verziou zverejnenou na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet) má prednosť verzia zverejnená na verejne prístupnom informačnom systéme (Internet), ktorá je jedinou autentickou verziou Obchodných podmienok.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Zákazník uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v online systéme, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.

9.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

9.3. Používaním online systému zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom za vyššie stanovených podmienok.

9.4. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sú zverejnené na stránke poskytovateľa v záložke GDPR a Cookie ktoré si môžete prezrieť kliknutím na odkaz, alebo na odkaz ktorý je uvedený v spodnej lište tejto web stránky.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 2.12.2023.

Zabezpečte si pristavenie vozidla podľa Vašich potrieb. Po vyplnení záväznej objednávky Vám objednávku potvrdíme e-mailom, sms-kou alebo telefonicky.

Ceny za naše služby si môžete pozrieť v cenníku. Ak ste nenašli potrebný údaj, môžete sa na nás obrátiť s požiadavkou na vypracovanie cenovej ponuky.

Ak máte akýkoľvek dotaz alebo otázku, neváhajte nás kontaktovať. Náš profesionálny team je vám k dispozícií kedykoľvek to budete potrebovať.

Naše vozidlá sú vždy pristavené čisté, zaručujeme našu diskrétnosť, o vašich transferoch, miestach a časoch nie je nikto cudzí informovaný.

Spoločnosť Limoservices Group s.r.o. prevádzkuje okrem dopravných služieb prevádzkuje aj e-shop a kamennú predajňu s lodným príslušenstvom.

Naši vodiči majú vždy profesionálny prístup ku každému z klientov a sú vždy v reprezentatívnom oblečení.

Naša spoločnosť zabezpečuje prepravu pre najvýznamnejšie firmy, organizácie s medzinárodnou pôsobnosťou, vládne a Európske organizácie.

SME TU PRE VÁS 24/7/365

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Limoservices Group s.r.o.

Stará Vajnorská 15/A

Bratislava

83104

Slovensko

E-MAIL

TELEFÓN